دلم کسی جز تو را نمیخواد...

خدا جون آقامون و کمک کن تا بتونه منو خوشبخت کنه

دلم کسی جز تو را نمیخواد...

خدا جون آقامون و کمک کن تا بتونه منو خوشبخت کنه